1. Všeobecné ustanovenie

1.1 Tieto Obchodné podmienky (ďalej tiež ako „podmienky" alebo „OP") sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu (e-shopu) www.pinguland.sk. Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej tiež ako „spotrebiteľ") bez obmedzenia s tým, že spotrebiteľ súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami, ustanoveniami Reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.pinguland.sk a príslušnými právnymi predpismi, napr. Zákonom 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Obchodník:

LadBiX s.r.o
Nové Košariská 2366
900 42 Dunajská Lužná

IČO: 53 111 788
DIČ: 2121282537
IČ DPH: SK2121282537

zapísaný v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sro, vl.c.: 146237/B

E-mail: info@pinguland.sk
Web: www.pinguland.sk

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi obchodníkom a spotrebiteľm, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu obchodníka www.pinguland.sk.

1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že obchodník a spotrebiteľ uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)

1.2. Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie zmluva, na základe ktorej spotrebiteľ nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom kúpnej zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná obchodníkom alebo treťou osobou na základe ich dohody.

1.3. Zobrazená kúpna cena za tovar na internetovej stránke elektronického obchodu www.pinguland.sk, ktorú prevádzkuje obchodník zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

1.4. Obchodník si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na internetovej stránke www.pinguland.sk, ktorú prevádzkuje obchodník. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

1.5. V prípade, že obchodník nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, môže si spotrebiteľ uplatniť svoje právo voči obchodníkovi prostredníctvom príslušného súdu. 

 1. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

 2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela spotrebiteľ obchodníkovi vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke obchodníka, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného spotrebiteľm za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).

2.2. Následne po odoslaní objednávky obdrží spotrebiteľ na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému obchodníka (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu spotrebiteľa môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.3. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že obchodníkovi bola doručená objednávka a zároveň je akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.4. Obchodník zasiela na e-mailovú adresu spotrebiteľa informáciu o objednávke obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre spotrebiteľa, údaje o obchodníkovi (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.

2.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe spotrebiteľovi.

2.6. Obchodník jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky spotrebiteľa o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

 1. o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka,
 2. o obchodnom mene a sídle obchodníka informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
 3. o telefónnom čísle obchodníka a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s obchodníkom, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu www.pinguland.sk,
 4. o adrese obchodníka, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu www.pinguland.sk,
 5. o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že spotrebiteľ ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka,
 6. o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa obchodník zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľa informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu www.pinguland.sk,
 7. o informácii o práve spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu www.pinguland.sk,
 8. o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 10 a v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu www.pinguland.sk; obchodník zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu www.pinguland.sk
 9. o informácii, že ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru obchodníkovi na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka, a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu www.pinguland.sk,
 10. o povinnosti spotrebiteľa uhradiť obchodníkovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil obchodníkovi výslovný súhlas informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu www.pinguland.sk,
 11. o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu www.pinguland.sk,
 12. o poučení o zodpovednosti obchodníka za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu www.pinguland.sk,
 13. o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo obchodníkom podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo obchodník poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných spotrebiteľovi po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka a čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu www.pinguland.sk,
 14. o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa obchodník zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu www.pinguland.sk,
 15. o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu www.pinguland.sk,
 16. o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
 17. o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť obchodníka a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu www.pinguland.sk,
 18. o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu www.pinguland.sk,
 19. o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých obchodník vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu www.pinguland.sk a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu www.pinguland.sk,
 20. o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa obchodník zaviazal tento systém využívať informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu www.pinguland.sk,
 21. o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu www.pinguland.sk.
 22. o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je spotrebiteľovi dostupná po tom, ako si ju spotrebiteľ písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu www.pinguland.sk,
 23. o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu www.pinguland.sk.

2.7. Ak obchodník nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa bodu 2.6. písm. e) týchto obchodných a reklamačných podmienok alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa bodu 2.6. písm. i) týchto obchodných a reklamačných podmienok, spotrebiteľ nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť. 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI OBCHODNÍKA

 3.1. Obchodník je povinný:

 1. dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou spotrebiteľovi tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
 3. bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e-mailu. Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v bode 2.6. vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 4. odovzdať spotrebiteľovi najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

3.2. Obchodník má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od spotrebiteľa za dodaný tovar.

3.3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný obchodník dodať tovar spotrebiteľovi v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je obchodník povinný ponúknuť spotrebiteľovi náhradné plnenie alebo možnosť pre spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže spotrebiteľ doručením e-mailu. V prípade, ak spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti obchodník už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 30 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky spotrebiteľovi na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak spotrebiteľ v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané obchodníkom ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je obchodník oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, obchodník je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 30 dní odo dňa doručenia odstúpení od kúpnej zmluvy spotrebiteľovi. 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI SPOTREBITEĽA

 4.1. Spotrebiteľ bol obchodníkom oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

4.2. Spotrebiteľ je povinný:

 1. prevziať objednaný a dodaný tovar,
 2. zaplatiť obchodníkovi dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 3. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.3. Spotrebiteľ má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami. 

 1. DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu. Ak predajca neuvedie inak, je štandardná doba doručenia v prípade tovaru, ktorý je skladom nasledujúci pracovný deň, ak je objednávka zrealizovaná do 09:00. U produktov, ktoré sú na externom sklade sa dostupnosť môže líšiť a je nutné sa na dobu dodania informovať u predajcu.

5.2. Ak sa obchodník a spotrebiteľ v kúpnej zmluve nedohodli inak, obchodník je povinný dodať vec spotrebiteľovi bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak obchodník nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, spotrebiteľ ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak obchodník nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

5.3. Obchodník je oprávnený vyzvať spotrebiteľa na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.4. Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude spotrebiteľ vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia.

5.5. Spotrebiteľ je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je obchodníkom alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a spotrebiteľm dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto“). Spotrebiteľ je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je obchodníkom alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a spotrebiteľm dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“).

5.6. V prípade, ak obchodník dopraví tovar spotrebiteľovi na Miesto a v Časovom rozsahu, spotrebiteľ je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť obchodníkovi kópiu akceptácie objednávky. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru spotrebiteľovi. Doručením tovaru spotrebiteľovi sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie spotrebiteľm alebo treťou osobou splnomocnenou spotrebiteľm a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru spotrebiteľm alebo treťou osobou splnomocnenou spotrebiteľm.

5.7. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti spotrebiteľa na Mieste a v Časovom rozsahu alebo v prípade, ak spotrebiteľ bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká obchodníkovi nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na Miesto.

5.8. Spotrebiteľ je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu obchodníka. V prípade zistenia existencie vady tovaru a/alebo v prípade ak zásielka nie je kompletná (nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar) je zástupca obchodníka povinný umožniť spotrebiteľovi vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca obchodníka. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného obchodníkovi môže následne spotrebiteľ odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u obchodníka alebo určenej osoby. V prípade, ak spotrebiteľ odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru obchodníkovi znáša obchodník.

5.9. Spotrebiteľ je oprávnený v prípade nedodania tovaru obchodníkom v lehote uvedenej v bode 5.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a obchodník je povinný vrátiť spotrebiteľovi už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 30 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet spotrebiteľa určený spotrebiteľm. 

 1. KÚPNA CENA

6.1. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi obchodníkom a spotrebiteľm je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len "kúpna cena"). Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky spotrebiteľm, obchodník doručí spotrebiteľovi elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh obchodníka na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí spotrebiteľ výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

6.2. Spotrebiteľ je povinný zaplatiť obchodníkovi kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet obchodníka, uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke obchodníka v čase pred prevzatím tovaru.

6.3. V prípade, ak spotrebiteľ zaplatí obchodníkovi kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet obchodníka.

6.4. Spotrebiteľ je povinný zaplatiť obchodníkovi kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.5. V prípade, ak spotrebiteľ nezaplatí obchodníkovi celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na Miesto a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, obchodník je oprávnený odoprieť dodanie tovaru spotrebiteľovi.

6.6. Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a obchodník tieto služby nie je povinný spotrebiteľovi poskytnúť.

6.7. V cene všetkých tovarov ktorých sa to týka, je započítaný poplatok do recyklačného fondu na ekologickú likvidáciu starých elektrospotrebičov. 

6.8. Obchodník si vyhradzuje právo objednávky v nominálnej hodnote viac ako 100 € podmieniť platbou prevodom/vkladom (online platbou) na účet obchodníka.

6.9 Obchodník si vyhradzuje právo objednávky v nominálnej hodnote menej ako 15 € podmieniť platbou prevodom/vkladom (online platbou) na účet obchodníka.

6.10. Objednávky s nominálnou hodnotou nižšou ako 15 € si obchodník vyhradzuje doručovať iba cez službu Packeta alebo Osobným odberom.

 1. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

7.1. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na spotrebiteľa. Spotrebiteľ, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona, nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa v čase, keď spotrebiteľ alebo tretia osoba splnomocnená spotrebiteľm prevezme tovar od obchodníka alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď obchodník umožní spotrebiteľovi nakladať s tovarom a spotrebiteľ tovar neprevezme. 

 1. REKLAMAČNÝ PORIADOK (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

8.1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Obchodník je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

8.2. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým obchodníkovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

8.3. Obchodník môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za tovar bez vady, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

8.4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

8.5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

8.6. Obchodník poučil spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka a spotrebiteľ mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

8.7. Obchodník zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a spotrebiteľ je povinný reklamáciu uplatniť u obchodníka alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne obchodník spotrebiteľovi na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

8.8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok obchodníka, teda čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Spotrebiteľ bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka a spotrebiteľ mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

8.9. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený spotrebiteľm od obchodníka vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu obchodníka.

8.10. Spotrebiteľ má právo uplatniť si počas záručnej doby u obchodníka zodpovednosť za vadu tovaru zakúpeného u obchodníka, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo obchodník.

8.11. Ak tovar vykazuje vady, spotrebiteľ má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni obchodníka v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne obchodníka a doručí obchodníkovi prejav vôle spotrebiteľa uplatniť si svoje právo podľa bodov 8.1. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka. Obchodník odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku obchodník nepreberá. Spotrebiteľ je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; spotrebiteľ zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Spotrebiteľ má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho spotrebiteľovi zašle na jeho žiadosť obchodník.

8.12. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť obchodníkovi začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

 1. doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie obchodníkovi,
 2. doručenie reklamovaného tovaru od spotrebiteľa obchodníkovi alebo určenej osobe,
 3. doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru obchodníkovi, ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie;

8.13. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť obchodníkovi alebo ktorý je pevne zabudovaný, spotrebiteľ je okrem splnenia podmienok podľa bodov 8.12 písm. a) a c) týchto reklamačných a obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru obchodníkom alebo treťou osobou určenou obchodníkom. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť obchodníkovi alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však obchodník alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany spotrebiteľa nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie obchodníkovi, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie obchodníkovi.

8.14. Obchodník alebo určená osoba vydá spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej obchodníkom, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, obchodník je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.15. Spotrebiteľ je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť obchodníkovi. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je obchodník alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie obchodník alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

8.16. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže obchodník vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže obchodník od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

8.17. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a obchodník ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša obchodník bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť obchodníka za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Obchodník je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 30 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8.18. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol spotrebiteľ v dobe uzatvárania zmluvy obchodníkom upozornený alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.19. Obchodník si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný tovar bez vady s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

8.20. Obchodník nezodpovedá za vady tovaru:

 1. ak spotrebiteľ neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti obchodníka za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
 2. ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené spotrebiteľm,
 3. ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
 4. ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 5. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
 6. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 7. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 8. ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 9. ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú spotrebiteľ mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú bezodkladne neoznámil zástupcovi obchodníkovi v súlade s bodom 5.8. týchto reklamačných a obchodných podmienok, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak spotrebiteľ preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia spotrebiteľm.

 

8.21. Obchodník je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. odovzdaním opraveného tovaru,
 2. výmenou tovaru,
 3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. písomnou výzvou na prevzatie obchodníkom určeného plnenia,
 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.22. Obchodník je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie spotrebiteľovi vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby.

O výsledku vybavenia reklamácie bude obchodník informovať spotrebiteľa bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

8.23. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.

8.24. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú spotrebiteľ nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

8.25. V prípade výmeny tovaru za nový dostane spotrebiteľ doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

8.26. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia spotrebiteľa podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

 1. obchodník zabezpečí odstránenie vady, alebo
 2. obchodník vadný tovar vymení.

8.27. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a spotrebiteľ neurčí bezodkladne podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, obchodník reklamáciu vybaví odstránením vady.

8.28. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, obchodník vybaví v závislosti od rozhodnutia spotrebiteľa podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

 1. výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
 2. v prípade, že nemôže obchodník vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.

8.29. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 8.14. týchto reklamačných a obchodných podmienok.

8.30. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

8.31. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

8.32. Oprávnenie spotrebiteľa na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal obchodníka o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.1. týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie bude prípadné opätovné uplatnenie reklamácie tej istej jedinečnej vady (nie vady rovnakého druhu) zamietnuté.

8.33. Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

8.34. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým obchodník vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že obchodník porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na obchodníka so žiadosťou o nápravu. Ak obchodník na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s obchodníkom je [Slovenská obchodná inšpekcia / Úrad pre reguláciu sieťových odvetví / Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb] alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov (*potrebné vybrať/prispôsobiť podľa predmetu podnikania obchodníka + uviesť adresu a webové sídlo príslušných subjektov ARS*) vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 1. OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA 

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že spotrebiteľ je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť obchodníkovi v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že spotrebiteľ je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť obchodníkovi v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

9.3. Spotrebiteľ, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "Môj účet".

9.4. Obchodník týmto oznamuje spotrebiteľovi, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), obchodník ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje spotrebiteľa bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov spotrebiteľa bude vykonávané obchodníkom v rámci predzmluvných vzťahov s spotrebiteľm a spracúvanie osobných údajov spotrebiteľa je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje spotrebiteľ ako jedna zo zmluvných strán.

9.5. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže obchodník po doručení objednaného tovaru, resp. služby spotrebiteľovi, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje spotrebiteľa aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu spotrebiteľa informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

9.6. Obchodník sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi spotrebiteľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

9.7. Obchodník vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje spotrebiteľa získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

9.8. Obchodník vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje spotrebiteľa vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.

9.9. Spotrebiteľ bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že obchodník mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

 1. svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť obchodníka,
 2. kontaktné údaje obchodníka, resp. zodpovednej osoby obchodníka,
 3. účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi obchodníkom a spotrebiteľm a právny základ spracúvania osobných údajov,
 4. že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je spotrebiteľ povinný poskytnúť,
 5. ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f), že oprávneným záujmom, ktorý obchodník sleduje, je priamy marketing,
 6. identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí spotrebiteľovi objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,
 7. dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

9.10. Obchodník vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

9.11. Obchodník v súlade s Nariadením poskytuje spotrebiteľovi, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:

 1. totožnosť a kontaktné údaje obchodníka a v príslušných prípadoch zástupcu obchodníka,
 2. kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
 3. účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
 4. ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje obchodník alebo tretia strana,
 5. okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
 6. v relevantnom prípade informáciu o tom, že obchodník zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
 7. dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
 8. informácie o existencii práva požadovať od obchodníka prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,
 9. právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 10. informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je spotrebiteľ povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
 11. existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;

Spotrebiteľ má právo získať od obchodníka kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré spotrebiteľ požiada môže obchodník účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.

9.12. Ak spotrebiteľ uplatní svoje právo podľa bodu 9.11 písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 9.11, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.

9.13. Spotrebiteľ má právo u obchodníka namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak spotrebiteľ namietne takéto spracúvanie, obchodník ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky obchodníkovi a osobné údaje dotknutého spotrebiteľa sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.

9.14. Spotrebiteľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak spotrebiteľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9.15. Obchodník prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť spotrebiteľovi všetky informácie uvedené v bode 9.11 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Obchodník poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s spotrebiteľm dohodne.

9.16. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti spotrebiteľa, poskytne obchodník spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

9.17. Obchodník oznamuje týmto spotrebiteľovi, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov spotrebiteľa predpokladá, že osobné údaje spotrebiteľa budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Budča 1039, 962 33 Budča, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 9084/S

Packeta Slovakia s. r. o., so sídlom: Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: s.r.o., vložka č.105158/B 

Heureka.sk - Spoločnosť Heureka Group a.s., IČO: 078 22 774 - Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

10.1. Ak obchodník nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností obchodníka vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, obchodník je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať spotrebiteľa a zároveň je povinný ponúknuť spotrebiteľovi náhradné plnenie alebo možnosť pre spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je obchodník povinný vrátiť spotrebiteľovi už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 30 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený spotrebiteľm.

10.2. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 30 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak obchodník včas a riadne splnil informačné povinnosti pri predaji na diaľku. Nárok na vrátenie do 30 dní sa nevzťahuje pre právnické subjekty.

10.3. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

10.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 1. tovary objednané spotrebiteľm v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

10.5. Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

10.6. Odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané obchodníkovi najneskôr v posledný deň lehoty pri predaji na diaľku.

10.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu spotrebiteľa, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má obchodník vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu spotrebiteľa.

10.8. Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

10.9. Spotrebiteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 7 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať obchodníkovi alebo osobe poverenej obchodníkom na prevzatie tovaru. To neplatí, ak obchodník navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

10.10. Spotrebiteľ je povinný doručiť obchodníkovi tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti aj s originálnym obalom a nepoužívaný.

10.11. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku obchodník nepreberá. Obchodník je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Obchodník nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť obchodníkovi, ibaže obchodník navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

10.12. Spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru obchodníkovi alebo osobe poverenej obchodníkom na prevzatie tovaru. To neplatí, ak obchodník súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť pri predaji na diaľku.

10.13. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si obchodník nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy pri predaji na diaľku.

10.14. Obchodník je povinný vrátiť spotrebiteľovi kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, pokiaľ sa s spotrebiteľm nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby spotrebiteľovi v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

10.15. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí obchodníkovi tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa spotrebiteľ uhradiť obchodníkovi:

 1. hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške
 2. náklady, ktoré vznikli obchodníkovi v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

Spotrebiteľ je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok obchodníkovi uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

10.16. Pri predaji na diaľku spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 1. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 2. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 3. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

11.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

11.4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči spotrebiteľovi uzavretím kúpnej zmluvy.

11.5. Spotrebiteľ bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí. 

Príloha č. 1

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy 

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 30 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 30 dňoch odo dňa:

 1. keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, alebo
 2. keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným e-mailom) na adresu LadBix, s.r.o. Nové Košariská 2366, 90042 Dunajská Lužná, tel. č.: +421-903-665006, mail: info@pinguland.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.www.pinguland.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. 

 1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení a skontrolovaní vráteného tovaru naspäť. V prípade poškodenia tovaru, ktoré neboli zdokumentované (odporúčame zaslať fotodokumentáciu) pri nahlasení od odstúpenia od zmluvy, môže obchodník znížiť percentuálne o mieru poškodenia vrátenie platby za zakúpený tovar.

Tovar v prípade odstúpenia od zmluvy nám zašlite späť do Hračkárstvo PinguLand, Jazerná 2188, 90041 Rovinka - ID odberného miesta 27130. V prípade zaplnenia kapacity Vám systém automaticky ponúkne najbližšie voľné miesto. V prípade nadrozmerných zásielok odporúčame použiť tiež služby Packeta a zaslať na adresu: Hračkárstvo PinguLand, Jazerná 2188, 90041 Rovinka, tel. č.: +421-903-665006, mail: info@pinguland.sk prípadne využiť služby inej kuriérskej spoločnosti, mimo Slovenskej pošty, a.s..

Upozornenie: obchodník spätné zásielky zaslané dobierkou nepreberá a zároveň nepreberá ani žiadne zásielky zaslané Slovenskou poštou, a.s., ktorá v lokalite poskytuje veľmi nekvalitné služby.

Tovar v prípade odstúpenia od zmluvy nám zašlite späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Náklady za prepravu hradí zákazník v prípade odstúpenia od zmluvy v rámci 30-dňovej lehoty. Obchodník naopak náklady za prepravu tovaru znáša predajca v prípade, že bol zákazníkovi zaslaný tovar, ktorý nezodpovedá popisu, prípadne sa nezhoduje s tovarom, ktorý bol pôvodne objednaný spotrebiteľm.

Zodpovednosť spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Tieto OP sú platné od 1.7.2024

Vernostný systém

Vernostný systém

Pre našich registrovaných zákazníkov prinášame vernostné zľavy vo výške 5% pre ďaĺší nákup.

Špeciálne akcie

Špeciálne akcie

Súťažte s nami počas celého roka a využite zaujímavé zľavy na vybrané produkty.

Široký sortiment

Široký sortiment

Tisíce produktov reálne skladom pripravené k okamžitému expedovaniu

Doprava zdarma

Doprava zdarma

Pri nákupe od 129 € neuhrádzate dopravu, zvolenú dopravu máte od nás zdarma.